Uzavření školy do 29.1.2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, jako věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:

Právnické osobě Mateřská škola U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880 – příspěvková organizace, IČO: 63829908, na adrese Podpěrova 1880/1, Stodůlky, 155 00 – Praha 5 (dále též „účastník řízení“) se v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV)

n a ř i z u j e

plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie do 29. 1. 2021, spočívající v uzavření Mateřská školy U BOBŘÍKA Praha 13, Podpěrova 1880 na adrese Podpěrova 1880/1, Stodůlky 155 00 Praha 5, IČO: 63829908

Odůvodnění:
Na základě skutečnosti, že byl dne 22. 1. 2021 na základě epidemiologického šetření zjištěn výskyt dalších několika případů infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV) v kolektivu výše uvedeného zařízení a karanténa byla nařízena v zařízení u více než 30% dětí a pedagogických pracovníků, dále s přihlédnutím k cestě přenosu daného infekčního onemocnění a charakteru školského zařízení, bylo rozhodnuto o přijmutí opatření uvedeného ve výroku rozhodnutí.

Celý text rozhodnutí KHS zde.