GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ŠKOLE
A KONTAKT NA POVĚŘENCE V NÁVAZNOSTI GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve škole a kontakt na pověřence v návaznosti GDPR MŠ U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880, 155 00 Stodůlky, Praha 5 (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů při výkonu svých činností postupuje při zpracování osobních údajů fyzických osob v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR); s osobními údaji nakládá uvážlivě, ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a chrání je před zneužitím. Škola jako správce zpracovává údaje v níže uvedených případech:

 • Audiovizuální záznamy a fotografie zaměstnanců, žáků či jejich
 • zákonných zástupců a dalších fyzických osob
 • Kamerový systém
 • Personalistika a podklady pro mzdy
 • Mzdy
 • Evidence docházky
 • Účetní doklady obsahující osobní údaje
 • Zálohy dat interních systémů
 • Školní matrika
 • Elektronická komunikace
 • Evidence úrazů žáků v rámci výuky
 • Evidence pracovních úrazů zaměstnanců
 • Systém pro evidenci strávníků
 • Pronájem prostor a vybavení
 • Evidence dodavatelů
 • Elektronický archiv došlé papírové pošty
 • Evidence žádostí subjektů údajů
 • Dokumentace BOZP a PO

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

 • osobní návštěvy po předchozí domluvě v sídle školy
 • datové schránky – ritsvki
 • emailem na adrese poverenec@p13.mepnet.cz
 • poštou (adresa školy viz výše).

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je k dispozici na adrese:

Úřad městské části Praha 13 Sluneční náměstí č. p. 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky,
e-mail: poverenec@p13.mepnet.cz
Tel: 235 011 514


INFORMACE O ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V AGENDÁCH ŠKOLY

Informace o rozsahu zpracování osobních údajů v agendách školy Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno
 • státní občanství
 • místo narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince
 • datum zahájení vzdělávání ve škole
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole

Výše vymezené údaje se dále v souladu se školským zákonem a ostatními právními předpisy předávají zřizovateli, Ministerstvu školství, mládeže a tělových a České školní inspekci. Uvedené informace jsou zpracovávané po dobu studia žáka na naší škole, včetně nezbytné doby stanovené vnitřním předpisem pro archivaci a skartaci.

Informace o GDPR jsou k dispozici ke stažení také zde jako dokument ve formátu PDF.


ŽÁDOSTI O INFORMACE

Odpověď na žádost o informace (společnost Duponti s.r.o., 21. 5. 2018)