Zápis

Přijímání dětí do mateřských škol
městské části Praha 13

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 ?

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona).

Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 13 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 13 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 13.

Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo občanský průkaz dítěte. U dítěte, které není občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu v MČ Praha 13 příslušným dokladem vydaným orgány České republiky.

Ředitel/ka mateřské školy je povinen/a žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ka mateřské školy v kritériích.

Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webu školy apod.

 


Pokyny pro zápis

  1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ a „Evidenční list pro dítě“ stažením z webu příslušné mateřské školy nebo z portálu www.skolyprahy13.cz, případně v listinné podobě na ÚMČ Praha 13 odbor školství nebo v kanceláři mateřské školy.

2. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do všech mateřských škol, o které má zájem, ve stanoveném termínu zápisu, tj. 04.05.2021 od 13:00 do 17:00. Pořadí vybraných mateřských škol je uvedeno na všech přihláškách stejně.

3. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

4. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:
– o přidělené registrační číslo
– o informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům
– o tiskopis pro zpětvzetí žádosti

5. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 21.05.2021 od 12.00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.

6. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 05.06.2021.

 


Kritéria pro přijetí:

  • trvalé bydliště na území Prahy 13
  • věk dítěte
  • nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole dle hygienických kritérií pro školní rok 2021/2022
  • doložení řádného očkování dítěte

 


 Dokumenty ke stažení

žádost o přijetí
čestné prohlášení o očkování
evidenční list