Zápis 2024/2025

Přijímání dětí do mateřských škol
městské části Praha 13

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 ?

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona).

Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 13 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 13 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 13.

Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost) a vyplněný evidenční list s potvrzením o řádném očkování (nevztahuje se na děti, které od 1. 9. 2024 budou plnit předškolní vzdělávání), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti. Dokládat trvalý pobyt v MČ Praha 13 není potřeba u dětí, které mají v městské části místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu. Jejich seznamy budou poskytnuty mateřským školám s předstihem. V případě nesrovnalostí bude situace řešena individuálně.

Ředitel/ka mateřské školy je povinen/a žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ka mateřské školy v kritériích.

Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webu školy apod.


 Pokyny pro zápis

1. Zákonný zástupce vyplní přihlašovací formulář na internetových stránkách konkrétní mateřské školy.
Termín: 15. 4. – 30. 4. 2024

2. Dokumenty (vytisknutá přihláška, vyplněný evidenční list včetně originálu nebo ověřené kopie lékařského potvrzení), odevzdá zákonný zástupce do všech mateřských škol, o které má zájem, ve stanoveném termínu zápisu, tj. 2. 5. 2024 od 13:00 do 17:00.

V případě prodloužení tohoto termínu u některých mateřských škol, bude tato informace předem zveřejněna na internetových stránkách příslušné školy.

3. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

4. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:
– přidělené registrační číslo, v případě, že předem nevyplnili registrační formulář na webových stránkách školy
– informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům
– tiskopis pro zpětvzetí žádosti

  1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 17. 5. 2024 od 12.00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.

6. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 3. 6. 2024.

7. Pokud by bylo potřebné poradit a pomoci s vyplněním elektronického formuláře, je možné obrátit se přímo na Odbor školství ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 4. patro, dveře 527, telefon 235 011 428. Je možné se také přímo telefonicky domluvit s ředitelkou příslušné mateřské školy, která všem ráda pomůže.


Pokyny pro zápis V MŠ U BOBŘÍKA

Veškeré informace k zápisu pro rok 2024/25 naleznete zde (soubor pdf).

ODKAZ NA ELEKTRONICKOU REGISTRACI K ZÁPISU ZDE: https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/102401616/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5272
Registrace bude umožněna od 15. 4. 00 do 30. 4. 00.


Kritéria pro přijetí:

  • trvalé bydliště na území Prahy 13
  • věk dítěte
  • nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole dle hygienických kritérií pro školní rok 2024/2025
  • doložení řádného očkování dítěte

 


 Dokumenty ke stažení

evidenční list