Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název Mateřská škola U Bobříka, Praha 13, Podpěrova 1880
2. Důvod a způsob založení Organizace byla zřízena obcí MČP 13 dne 1.1.1996 zřizovací listinou č.j.416 ze dne 16. 10. 1995 jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol: Mateřská škola
4. Kontaktní spojení Ředitelna 251 617 565
info@mspodperova.cz
Školní jídelna 251 622 427
sj@mspodperova.cz
www.mspodperova.cz
datová schránka: ritsvki
4.1 Kontaktní poštovní adresa Podpěrova 1880/1 155 00 Praha 5 – Stodůlky
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Podpěrova 1880/1 155 00 Praha 5 – Stodůlky
4.3 Úřední hodiny dle domluvy
4.4 Telefonní čísla Mateřská škola 00420 251 617 565
Školní jídelna 00420 251 622 427
4.5 Adresa internetových stránek www.mspodperova.cz
4.6 Adresa podatelny info@mspodperova.cz
datová schránka: ritsvki
4.7. Datová schránka ID datové schránky: ritsvki
5. Případné platby lze poukázat 10831051/0100 (Komerční banka, a.s.)
6. IČO IČ 63829908
7. Plátce daně z přidané hodnoty Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Školní řád
Provozní řád
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rozpočet
Zřizovací listina
8.2 Rozpočet Rozpočet na aktuální rok
9. Žádosti o informace Žádosti se podávají:
– osobně či písemně na adrese organizace
– poštou
– datovou schránkou
10. Příjem podání a podnětů Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz
– osobně či písemně na adrese organizace
– poštou
– datovou schránkou
– elektronickým podáním na info@mspodperova.cz
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
11.2 Vydané právní předpisy Organizační řád školy
Školní řád mateřské školy
Směrnice k poskytování informací
Provozní řád
Vnitřní řád školy
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu,
Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu      
o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
13. Licenční smlouvy Nebyly zpracovány.
13.1. Výhradní licence Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Výroční zpráva podle zákona
o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (uvést hypertextový odkaz).

 


Přístupnost webových stránek

Prohlášení o přístupnosti

 


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Informace o GDPR

Žádost o informace

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Seznam zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace „Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů“. Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy po telefonické domluvě.

Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 251 617 565, případně na emailu info@mspodperova.cz

 


Kontakty

Kontakty, mapa, identifikační údaje