Zahájení a ukončení docházky

Jak zapsat dítě do mateřské školy?

Zápis do mateřských škol probíhá každoročně zpravidla v květnu. Přesné termíny a místa zápisu pro následující školní rok stanovují ředitelé/ředitelky mateřských škol po dohodě s odborem školství.

Rodiče mohou dítě přihlásit do kterékoliv mateřské školy. Rozhodující pro přijetí je množství podaných přihlášek a kapacita dané školy. Rodiče navštíví zvolenou mateřskou školu, kde si vyzvednou přihlášku. Přesné informace lze získat na webových stránkách školy, informačních plakátech nebo ve školkách samotných. Mateřské školy pořádají také „Den otevřených dveří“, kdy máte možnost přijít a prohlédnout si ji osobně.

K zápisu je potřeba přinést:

 • rodný list dítěte
 • váš občanský průkaz
 • a všechny pečlivě vyplněné tiskopisy s potvrzením od lékaře.
 • cizinci mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení

 

Kritéria, podle kterých se postupuje v případě, že je počet podaných žádostí k přijetí vyšší než kapacita školky, stanovuje ředitel, vycházejí z vyhlášky MŠMT.

 • místo trvalého pobytu dítěte
 • věk dítěte
  – povinné předškolní vzdělávání podle § 34a ŠZ
  – přednostní přijetí dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku
 • nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole

 

Další případné doklady (pro ty, jichž se to týká):

 • písemné doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) pro případný vznik nároku na podpůrná opatření u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
 • písemné posudky (doporučení apod.) odborného poradenského pracoviště nebo lékaře, vztahující se ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.

 


 

Ukončení předškolního vzdělávání

V případě nepovinného předškolního vzdělávání (tedy vzdělávání dětí do pěti let věku), ředitel školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, důvody pro ukončení jsou:

 • neomluvená absence delší než dva týdny,
 • závažné narušování provozu školy ze strany zákonného zástupce,
 • doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení či
 • neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravného