Výzva 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Cílem je intenzivní podpora dětí s odlišným mateřským jazykem. Vyhovět jejich individuální potřebě adaptovat se na nové jinojazyčné a mnohdy velmi odlišné prostředí a získat nové sociální vazby. Pro tyto děti poskytujeme výuku češtiny jako druhého jazyka prostřednictvím jednak dvojjazyčného školního asistenta, ale i formou intenzivních jazykových kurzů českého jazyka. Důležitým tématem je proto spolupráce a komunikace s rodiči. Proto máme zařazeny do výzvy komunitně osvětová setkávání a také aktivitu:“ Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách.“